Algemeen

Voor een optimale dienstverlening heeft Curfs Fysio&Sport onderstaande voorwaarden opgesteld.

 

 

Definities

 • Behandelend fysiotherapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt;
 • Patiënt: degene die hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 • Curfs Fyio&Sport: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 61383228 en gevestigd aan de Kaalstreek 4 6336AZ, te Hulsberg;
 • Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de fysiotherapeut, zich in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, tegenover een ander, de patiënt, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie.

 

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en diensten gegeven door Curfs Fyio&Sport. Op alle (behandel) overeenkomsten tussen Curfs Fysio&Sport en de patiënt is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst door Curfs Fysio&Sport aan patiënt verstrekt.

Curfs Fysio&Sport is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site www.curfsfysio.nl aangekondigd.Openingstijden

Onze openingstijden vindt u op www.curfsfysio.nl

 

 

Voorwaarden voor de fysiotherapeut

De behandelend fysiotherapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij de patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.

De behandelend fysiotherapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

 

 

Voorwaarden voor de patiënt

De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt bespreken.

De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.

De patiënt kan bij Curfs Fysio&Sport stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wilt dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.

Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

De patiënt kan bij Curfs Fysio&Sport stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wilt dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.

 

 

Betalingsvoorwaarden

De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Curfs Fyiso&Sport. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Curfs Fysio&Sport vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

 

 

Privacyreglement

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, alle andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut;
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Aanvulling op de voorwaarden.

 

 

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut;
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen;
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Curfs Fysio&Sport is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Curfs Fysio&Sport is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Indien u klachten heeft kunt u een folder van deze klachtenregeling vinden in de wachtkamer van Curfs Fysio&Sport.

Curfs Fysio&Sport stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail ([email protected]) aan ons doorgeven.

Lees hier meer over de wetgeving, rondom de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.

 

 

Webshop

 

 

Bestelling

Via e-mail of direct in de webshop kun je een bestelling plaatsen. Na het plaatsen van een bestelling neem ik contact met u op en ontvangt u de betalingsgegevens en levertijd via e-mail.

 

 

Betaling & Levertijd

De prijzen op de website zijn in euro’s inclusief btw en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden bij het afhalen van de bestelling in Hulsberg of door overschrijving op IBAN nummer NL60RABO 0191611417 t.n.v. Curfs Fysio en Sport

Gehinderd door overmacht kan het voorkomen dat Curfs Fysio & Sport zich niet kan houden tot het nakomen van enige verplichting naar u als klant.

 

 

Garantie

Curfs Fysio & Sport levert kwalitatief goede producten en materialen en staat daarmee garant dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan hetgeen vermeld op de website. Uitzondering hierop zijn eventuele kleurverschillen. Foto’s van kleuren zijn altijd anders als ‘in het echt’, waardoor het door u ontvangen exemplaar iets kan afwijken. Gebreken die zijn ontstaan door gebruik van het artikel (normale slijtage) of te wijten aan schuld van u als klant vallen niet onder de garantie.

 

Alle therapeuten werkzaam bij Fysiovision zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de volgende eisen:

 • staan ingeschreven in het BIG-register,
 • werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen,
 • nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector,
 • volgen de verplicht gerichte scholing van het KNGF,
 • jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering,
 • hanteren van kwaliteitsdeelsystemen,
 • onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF.
Bel mij terug